Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Asystent rachunkowości

Kod zawodu: 412102
Data modyfikacji: 2010-03-02 12:49:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych
A-2 Prowadzenie uproszczonych form ewidencji dla celów podatkowych
A-3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zadekretowanych dokumentów księgowych
A-5 Prowadzenie rozrachunków i dokonywanie rozliczeń finansowych
A-6 Sporządzanie podstawowych planów i analiz finansowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole komórki księgowości
C-2 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przechowywanie i bieżące sprawdzanie poprawności dokumentacji księgowej