Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Asystent rachunkowości

Kod zawodu: 412102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych
A-2 Prowadzenie uproszczonych form ewidencji dla celów podatkowych
A-3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
A-4 Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zadekretowanych dokumentów księgowych
A-5 Prowadzenie rozrachunków i dokonywanie rozliczeń finansowych
A-6 Sporządzanie podstawowych planów i analiz finansowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole komórki księgowości
C-2 Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przechowywanie i bieżące sprawdzanie poprawności dokumentacji księgowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i typowe urządzenia biurowe (np. drukarkę, kserokopiarkę,)
2 Przyjmuje i przekazuje informacje przy pomocy Internetu, telefonu, telefaxu
3 Adresuje korespondencję
4 Redaguje pisma przewodnie, listy informacyjne
5 Sporządza pisma z wykorzystaniem komputera lub maszyny do pisania
6 Wypełnia druki i formularze
7 Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego i tworzy wykresy
8 Wprowadza dane do komputerowej bazy danych
9 Wprowadza dane do kartotek w programach finansowo- księgowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie uproszczonych form ewidencji dla celów podatkowych
Lp. umiejętności
1 Zakłada podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów wraz z urządzeniami towarzyszącymi
2 Identyfikuje dokumenty dotyczące przychodów i rozchodów
3 Interpretuje zapisy zawarte w dokumentach
4 Kwalifikuje przychody i koszty ich uzyskania dla zapisów
5 Ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w ewidencji przychodów oraz
6 Wycenia spis z natury
7 Koryguje błędne zapisy w prowadzonych ewidencjach
8 Wypełnia formularze związane z regulowaniem opłat
9 Dokonuje zamknięcia podatkowej księgi przychodów

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 Prowadzi księgi rachunkowe z wykorzystaniem programu komputerowego oraz techniką ręczną
3 Sporządza zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
4 Koryguje błędy w dokumentacji księgowej
5 Przygotowuje księgi do przechowywania
6 Przestrzega tajemnicy służbowej

Zadanie zawodowe: A-4:
Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie zadekretowanych dokumentów księgowych
Lp. umiejętności
1 Segreguje i przygotowuje dokumenty do dekretacji
2 Formułuje treść operacji gospodarczych
3 Księguje operacje gospodarcze w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie zadekretowanych dokumentów księgowych z wykorzystaniem programów finansowo – księgowych lub techniką ręczną
4 Analizuje poprawność księgowań
5 Koryguje błędy w dokumentach księgowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie rozrachunków i dokonywanie rozliczeń finansowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi szczegółową ewidencję dla poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych
2 Ustala stan należności, zobowiązań i rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów
3 Analizuje terminowość płatności zobowiązań i wpływu należności
4 Nalicza odsetki za nieterminową regulację należności
5 Prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży VAT
6 Sporządza miesięczne deklaracje podatkowe
7 Sporządza listy płac
8 Sporządza miesięczne deklaracje ZUS
9 Dokonuje terminowych rozliczeń płatności zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
10 Dokonuje terminowych płatności na rzecz kontrahentów, instytucji, osób fizycznych
11 Przygotowuje miesięczne informacje o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika
12 Wykorzystuje techniki informatyczne w rozliczeniach z ZUS

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie podstawowych planów i analiz finansowych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje elementy planu finansowego na podstawie podanych założeń
2 Oblicza i analizuje wskaźniki dynamiki
3 Oblicza i analizuje wskaźniki struktury
4 Oblicza i analizuje wskaźniki rentowności, płynności finansowej, zadłużenia

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę własną
2 Organizuje własne miejsce pracy z zachowaniem zasad ergonomii i estetyki
3 Kształtuje estetykę własnego miejsca pracy
4 Przestrzega przepisów bhp i ppoż

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Stosuje techniki skutecznego komunikowania się
2 Identyfikuje się z zespołem
3 Przestrzega zasad współżycia społecznego
4 Prowadzi dyskusje
5 Przestrzega tajemnicy służbowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje się z realizowaną misją jednostki
2 Wykonuje polecenia służbowe i przydzielone zadania
3 Dokonuje samooceny pracy
4 Uwzględnia uwagi i sugestie przełożonych

Zadanie zawodowe: D-1:
Przechowywanie i bieżące sprawdzanie poprawności dokumentacji księgowej
Lp. umiejętności
1 Uzgadnia salda kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych na koniec okresu sprawozdawczego
2 Sporządza zestawienia obrotów i sald na koniec okresu sprawozdawczego
3 Sprawdza kompletność i poprawność dokumentacji księgowej
4 Kontroluje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym
5 Koryguje błędy w dokumentacji księgowej
6 Przygotowuje dokumentację księgową do przechowywania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Logiczne rozumowanie
4 Uzdolnienia rachunkowe
5 Umiejętność komunikowania się
6 Umiejętność wyszukiwania aktów prawnych
7 Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
8 Uzdolnienia matematyczne
9 Umiejętność stosowania określonych procedur
10 Umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia zewnętrznego
11 Dobra pamięć
12 Syntetyczne i analityczne myślenie
13 Planowanie swojej pracy
14 Umiejętność rozwiązywania problemów
15 Umiejętność korzystania z przepisów prawa
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Systematyczność
3 Samokontrola
4 Odpowiedzialność
5 Otwartość na podnoszenie kwalifikacji
6 Komunikatywność
7 Umiejętność przekonywania
8 Zrównoważenie
9 Elastyczność w działaniu
10 Obiektywizm
11 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
12 Wytrzymałość na wysiłek psychiczny
13 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku
14 Odporność na działanie pod presją czasu
15 Odpowiedzialność i rzetelność
16 Systematyczność i dokładność
17 Skłonność do aktualizowania wiedzy
18 Wytrzymałość na wysiłek umysłowy
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw
4 Zręczność rąk