Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Broker ubezpieczeniowy

Kod zawodu: 341203
Data modyfikacji: 2010-03-02 11:58:29

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniami za pomocą obsługi brokerskiej
A-2 Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego ubezpieczeniami, dokonywanie oględzin przedmiotu ubezpieczenia
A-3 Zawieranie umów ubezpieczenia (wnioski, negocjacje, umowa)
A-4 Rozliczanie księgowo finansowe działalności brokerskiej (składki, prowizje, podatki)
A-5 Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia (zmiany, szkody, procesy)
A-6 Utrzymywanie kontaktów z klientami ubezpieczeniowymi zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniami
B-2 Gromadzenie i archiwizacja druków , informacji i dokumentów z procedurami zakładów ubezpieczeniowych
B-3 Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskiwaniem potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniami
B-4 Dostępność dla klientów zgodnie z ustalonymi zasadami w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
B-5 Prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej działalności bieżącej
B-6 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników
C-2 Kontaktowanie się i współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, klientami i podmiotami zewnętrznymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przygotowywanie okresowych raportów z realizowanych działań zgodnie z wymogami ustawowymi
D-2 Przygotowanie raportów zakładom ubezpieczeniowym i klientom z monitorowania przebiegu ubezpieczenia
D-3 Ocena jakości pracy własnej oraz podległego zespołu pracowników