Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Broker reasekuracyjny

Kod zawodu: 341202
Data modyfikacji: 2010-03-02 13:26:00

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Nawiązywanie kontaktów z zakładami ubezpieczeń zainteresowanymi reasekuracją za pomocą obsługi brokerskiej
A-2 Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego reasekuracją, dokonywanie oględzin przedmiotu objętego reasekuracją
A-3 Zawieranie umów reasekuracji(wnioski, negocjacje, umowa)
A-4 Rozliczanie księgowo finansowe działalności brokerskiej (składki, prowizje, podatki)
A-5 Bieżąca obsługa umów reasekuracyjnych (zmiany, szkody, procesy)
A-6 Utrzymywanie kontaktów z zakładami reasekuracji i klientami objętymi ochroną reasekuracyjną zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych reasekuracją
B-2 Gromadzenie i archiwizacja druków , informacji i dokumentów z procedurami zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
B-3 Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskaniem potencjalnych klientów reasekuracyjnych
B-4 Dostępność dla klientów zgodnie z ustalonymi zasadami w przepadku zaistnienia zdarzenia objętego ochrona reasekuracyjną
B-5 Prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej działalności brokerskiej
B-6 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników
C-2 Kontaktowanie się i współpraca z klientami, zakładami ubezpieczeniowymi, reasekuracyjnymi i podmiotami zewnętrznymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przygotowywanie okresowych raportów z realizowanych działań zgodnie z wymogami ustawowymi
D-2 Przekazywanie raportów zakładom reasekuracyjnym i klientom z monitorowania przebiegu reasekuracji
D-3 Ocena jakości pracy własnej oraz podległego zespołu pracowników