Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Cieśla

Kod zawodu: 712301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej.
A-2 Wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych.
A-3 Wykonywanie rusztowań drewnianych, pomostów roboczych i daszków ochronnych.
A-4 Wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy.
A-5 Wykonywanie budynków drewnianych.
A-6 Wykonywanie w budynkach murowanych, monolitycznych lub prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna: stropów, schodów, ścianek działowych i innych.
A-7 Wykonywanie drewnianych konstrukcji inżynierskich: mostów, wież, itp..
A-8 Naprawy i konserwacja elementów konstrukcji ciesielskiej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót ciesielskich.
B-2 Organizowanie pracy w zawodzie cieśla.
B-3 Organizowanie transportu materiałów i elementów ciesielskich na placu budowy i na stanowiska ich składowania.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót ciesielskich.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ciesielskich (samozatrudnienie pracownika).
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót ciesielskich.
D-2 Dokonywanie odbioru robót ciesielskich, wykonanych przez podległych mu pracowników i współpracowników.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej.
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót ciesielskich.
2 Określa miejsce pracy i zakres robót ciesielskich.
3 Ustala materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonywania robót ciesielskich.
4 Dobiera sposób rozwiązania konstrukcji ciesielskiej.
5 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB.
6 Czyta opis techniczny dotyczący robót ciesielskich.
7 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny dotyczący robót ciesielskich.
8 Czyta rysunki robocze konstrukcji ciesielskich.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonania form i deskowań.
2 Przycina elementy na odpowiedni wymiar.
3 Ustawia elementy deskowania lub formy w pozycji wskazanej w dokumentacji.
4 Łączy i montuje elementy deskowania lub elementy formy.

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie rusztowań drewnianych, pomostów roboczych i daszków ochronnych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonania rusztowań.
2 Przycina elementy na żądany wymiar.
3 Ustawia elementy rusztowania w pozycji wskazanej w dokumentacji.
4 Łączy i montuje elementy rusztowania.
5 Zgłasza gotowe rusztowanie do odbioru prze nadzór.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy.
Lp. umiejętności
1 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania lub zmontowania na placu budowy drewnianych obiektów tymczasowych.
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania lub zmontowania na placu budowy drewnianych obiektów tymczasowych.
3 Rozmieszcza i ustawia elementy przygotowane do montażu zgodnie z dokumentacją.
4 Współpracuje z geodetą podczas ustawiania i montażu elementów obiektu tymczasowego.

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie budynków drewnianych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania i zmontowania na placu budowy podwaliny budynku drewnianego i wykonuje ją.
2 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania i zmontowania na placu budowy ścian lub konstrukcji szkieletowej ścian budynku drewnianego i wykonuje ją.
3 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania stropów w budynku drewnianym i wykonuje je.
4 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania ścianek działowych w budynku drewnianym i wykonuje je.
5 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania schodów w budynku drewnianym i wykonuje je.
6 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania więźby dachowej w budynku drewnianym i wykonuje ją.
7 Dobiera narzędzia i sprzęt przydatny podczas robót ciesielskich.
8 Wykonuje impregnacje elementów drewnianych.
9 Współpracuje z geodetą podczas ustawiania i montażu elementów obiektu tymczasowego.

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie w budynkach murowanych, monolitycznych lub prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna: stropów, schodów, ścianek działowych i innych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania stropów w budynku murowanym (betonowym; żelbetowym) i wykonuje je.
2 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania ścianek działowych w budynku murowanym (betonowym; żelbetowym) i wykonuje je.
3 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania schodów w budynku murowanym (betonowym; żelbetowym) i wykonuje je.
4 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania więźby dachowej w budynku murowanym i wykonuje ją.
5 Dobiera narzędzia i sprzęt przydatny podczas robót ciesielskich.
6 Wykonuje impregnacje elementów drewnianych.
7 Współpracuje z geodetą podczas ustawiania i montażu elementów obiektu tymczasowego.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie drewnianych konstrukcji inżynierskich: mostów, wież, itp..
Lp. umiejętności
1 Dobiera elementy, materiały, łączniki do wykonania drewnianych konstrukcji inżynierskich (np.: mosty, wieże) i wykonuje je.
2 Dobiera narzędzia i sprzęt przydatny podczas robót ciesielskich.
3 Wykonuje impregnacje elementów drewnianych.
4 Współpracuje z geodetą podczas ustawiania i montażu elementów obiektu tymczasowego.

Zadanie zawodowe: A-8:
Naprawy i konserwacja elementów konstrukcji ciesielskiej.
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje uszkodzenia elementów konstrukcji ciesielskiej.
2 Dokonuje naprawy elementów konstrukcji ciesielskiej.
3 Dokonuje konserwacji elementów konstrukcji ciesielskiej.
4 Stosuje materiały i środki do konserwacji drewna.
5 Korzysta z narzędzi, sprzętu i elektronarzędzi podczas napraw i konserwacji konstrukcji ciesielskich.
6 Czyści i konserwuje sprzęt i narzędzia.

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót ciesielskich.
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji dotyczącej robót ciesielskich.
2 Sporządza harmonogram robót ciesielskich.
3 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze elementów ciesielskich.
4 Podpisuje umowy na wykonanie przez siebie robót ciesielskich.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy w zawodzie cieśla.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowisko pracy indywidualnej i zespołowej.

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie transportu materiałów i elementów ciesielskich na placu budowy i na stanowiska ich składowania.
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki do transportu materiałów i elementów ciesielskich.
2 Transportuje materiały ciesielskie w poziomie i pionie zgodnie z zasadami bhp .
3 Ustala transport indywidualny lub zespołowy.
4 Organizuje stanowiska składowania i magazynowania materiałów i elementów ciesielskich.
5 Określa zapas materiałów ciesielskich w oparciu o normy zużycia.

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót ciesielskich.
Lp. umiejętności
1 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację.
2 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji określonych robót.

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ciesielskich (samozatrudnienie pracownika).
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą.
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy.
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług ciesielskich.
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem.
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót ciesielskich.
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowość wykonanych przez siebie robót ciesielskich.
2 Ocenia prawidłowość usytuowania wykonanych przez siebie elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem architektonicznym
3 Ocenia zachowanie poziomu i pionu wykonywanej konstrukcji na poszczególnych etapach robót ciesielskich.

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie odbioru robót ciesielskich, wykonanych przez podległych mu pracowników i współpracowników.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót ciesielskich z dokumentacją projektową.
2 Sprawdza jakość wykonanych elementów i konstrukcji.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi.
2 Łatwość wypowiadania się.
3 Rozumowanie logiczne.
4 Uzdolnienia techniczne.
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze.
6 Wyobraźnia przestrzenna.
7 Zainteresowania techniczne.
8 Zdolność koncentracji uwagi.
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
3 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
4 Łatwość zawiązywania kontaktu z ludźmi.
5 Odporność emocjonalna.
6 Odpowiedzialność.
7 Równowaga emocjonalna.
8 Samodzielność.
9 Samokontrola.
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
11 Umiejętność współdziałania.
12 Wytrwałość i cierpliwość.
13 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.
14 Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku.
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo ruchowa.
3 Ostrość wzroku i słuchu.
4 Ostrość wzroku.
5 Powonienie.
6 Refleks.
7 Rozróżnianie barw.
8 Spostrzegawczość.
9 Widzenie stereoskopowe.
10 Zmysł równowagi.
11 Zręczność kończyn górnych.