Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Spedytor

Kod zawodu: 342204

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie poradnictwa spedycyjnego
A-2 Organizowanie przewozów zbiorowych i konsolidowanych w odniesieniu do przesyłek drobnicowych
A-3 Opracowywanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków nietypowych
A-4 Sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych
A-5 Monitorowanie procesu przewozowego
A-6 Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym
A-7 Monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy spedytora zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich
C-2 Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami spedytorskimi
C-3 Kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych
D-2 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych spedytora

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie poradnictwa spedycyjnego
Lp. umiejętności
1 Doradza w sprawach wyboru środków transportowych
2 Doradza w sprawach odpowiedniej technologii załadunku
3 Doradza w sprawach doboru niezbędnych dokumentów
4 Doradza klientom w sprawach doboru opakowań transportowych oraz formowania jednostek transportowych
5 Doradza w sprawie optymalizacji kosztów transportu
6 Koresponduje z kontrahentami
7 Kreuje wizerunek firmy

Zadanie zawodowe: A-2:
Organizowanie przewozów zbiorowych i konsolidowanych w odniesieniu do przesyłek drobnicowych
Lp. umiejętności
1 Organizuje konsolidacje ładunków
2 Kontroluje prawidłowość stosowanych technik zabezpieczania ładunków
3 Kontroluje stosowanie przepisów BHP w transporcie
4 Sporządza dokumenty transportowe
5 Optymalizuje trasy przewozu
6 Monitoruje trasę przesyłki
7 Koresponduje z kontrahentami
8 Organizuje przeładunek
9 Szczegółowo i prawidłowo przekazuje informacje dotyczące przewozów

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków nietypowych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje rysunki techniczne
2 Analizuje rysunki techniczne
3 Kontroluje stosowanie przepisów BHP w transporcie
4 Korzysta ze specjalistycznego oprogramowania
5 Programuje trasy przejazdu
6 Organizuje proces przewozowy
7 Gromadzi odpowiednie pozwolenia
8 Asystuje przy przewozie ładunku
9 Koresponduje z kontrahentami
10 Szczegółowo i prawidłowo przekazuje informacje dotyczące przewozów
11 Język obcy w stopniu zaawansowanym
12 Kontroluje sposób zabezpieczenia ładunku

Zadanie zawodowe: A-4:
Sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje przepisy
2 Wypełnia dokumenty transportowe
3 Gromadzi i przechowuje dokumenty transportowe
4 Sporządza dokumenty transportowe
5 Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury
6 Koresponduje z kontrahentami i podwykonawcami
7 Obsługuje urządzenia biurowe
8 Posługuje się j. obcym w stopniu zaawansowanym
9 Posługuje się Internetem

Zadanie zawodowe: A-5:
Monitorowanie procesu przewozowego
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z kontrahentami
2 Prowadzi korespondencje z kontrahentami
3 Organizuje odprawę celną
4 Gromadzi dokumenty przewozowe
5 Potwierdza przyjęcie zleceń
6 Organizuje przeładunek
7 Współpracuje z innymi spedytorami
8 Monitoruje trasy przebiegu transportu
9 Monitoruje prace kierowców
10 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym
11 Obsługuje urządzenia biurowe
12 Analizuje komunikaty bieżące instytucji i agencji rządowych w obszarze transportu
13 Eliminuje puste przebiegi
14 Nadzoruje realizację wykonywanych usług zgodnie z potwierdzonymi zleceniami
15 Koresponduje z kontrahentami
16 Szczegółowo i prawidłowo przekazuje informacje dotyczące przewozów

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym
Lp. umiejętności
1 Ustala przyczyny powstałej szkody
2 Ustala osoby odpowiedzialne za szkody
3 Gromadzi i zabezpiecza dokumentację zaistniałej szkody
4 Prowadzi korespondencje z poszkodowanymi
5 Podejmuje działania w zakresie minimalizacji powstałej szkody
6 Współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi
7 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym

Zadanie zawodowe: A-7:
Monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług
Lp. umiejętności
1 Zleca sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów
2 Negocjuje warunki płatności i formy ich zabezpieczenia
3 Kontroluje przepływy finansowe za wykonane usługi
4 Koresponduje z kontrahentami w zakresie spłaty należności
5 Przygotowuje dokumentację do sporządzania pozwów sądowych
6 Obsługuje urządzenia biurowe
7 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy spedytora zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa
Lp. umiejętności
1 Stosuje w pracy zawodowej przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
2 Przygotowuje bieżące i okresowe informacje dotyczące realizacji zadań oraz sprawozdania z wykonanej pracy
3 Tworzy i aktualizuje bazy danych
4 Rozpoznaje czynniki niebezpieczne występujące na stanowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich ograniczenia i eliminacji
5 Właściwe gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi oraz zabezpieczenie ich przed kradzieżą, pożarem lub możliwościami przedwczesnego zużycia
6 Wykazuje należytą troskę o interesy i majątek firmy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje nowych klientów
2 Opiekuje się stałymi klientami
3 Tworzy bazy danych potencjalnych podwykonawców
4 Uaktualnia bazy danych przewoźników
5 Obsługuje urządzenia biurowe
6 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym
7 Kreuje wizerunek firmy
8 Nawiązuje nowe kontakty

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami spedytorskimi
Lp. umiejętności
1 Wymienia informacje o dostępnych środkach transportowych i ładunkach
2 Zbiera informacje o organizacji przewozów w transporcie międzynarodowym
3 Współpracuje z zagranicznymi organizacjami spedytorskimi w celu pozyskania lokalnych zezwoleń przewozowych
4 Pomaga w zakresie procedur celnych
5 Obsługuje urządzenia biurowe
6 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym
7 Koresponduje z firmami spedycyjnymi krajowymi i zagranicznymi
8 Nawiązuje nowe kontakty
9 Kreuje wizerunek firmy

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich
Lp. umiejętności
1 Przydziela zadania podwykonawcom
2 Kontroluje terminowość realizacji zleceń
3 Wydaje dyspozycje podwykonawcom odnośnie realizacji zadania transportowego
4 Kontroluje prawidłowość realizacji procesu przewozowego
5 Obsługuje urządzenia biurowe
6 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan środków transportu w zakresie prawidłowej realizacji zadania przewozowego
2 Kontroluje obieg dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami
3 Kontroluje terminowość realizacji poszczególnych faz procesu przewozowego
4 Ocenia jakość usług świadczonych przez podwykonawców
5 Obsługuje urządzenia biurowe
6 Posługuje się językiem obcym w stopniu zaawansowanym

Zadanie zawodowe: D-2:
Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych spedytora
Lp. umiejętności
1 Doskonali umiejętności posługiwania się językiem obcym
2 Śledzi nowości technik transportowych
3 Śledzi nowości technik informacyjnych
4 Śledzi zmiany przepisów w transporcie powierzchniowym, lotniczym i morskim
5 Obsługuje urządzenia biurowe
6 Kreuje własny wizerunek


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiedzi w mowie
4 Myślenie analityczne
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Umiejętności organizacyjne
8 Umiejętność negocjacji
9 Zdolności rachunkowe
10 Zdolność koncentracji uwagi
11 Zdolność przewidywania
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Cierpliwość
3 Dociekliwość
4 Dokładność
5 Inicjatywność
6 Kreatywność
7 Odporność na stres
8 Pracowitość
9 Praworządność
10 Samodzielność
11 Uczciwość
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
13 Umiejętność negocjacji
14 Umiejętność podejmowania decyzji
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Umiejętność pracy w zespole
17 Wytrwałość
18 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Pamięć wzrokowa
3 Słuch
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks
6 Wyobraźnia przestrzenna