Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Inżynier transportu (logistyk)

Kod zawodu: 214917
Data modyfikacji: 2010-03-03 14:43:31

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie procesu transportowego w zakresie przewozu i przesyłu towarów oraz przewozu osób
A-2 Dobieranie środków transportu do wymagań procesu transportowego
A-3 Sporządzanie kalkulacji przewozowych za usługi transportowe
A-4 Sporządzanie dokumentacji logistycznej na usługi transportowe
A-5 Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie tras przejazdów i rozkładów jazdy dla środków transportu
B-3 Modyfikowanie rozwiązań systemów transportowych z wykorzystaniem techniki informatycznej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów związanych ze środkami transportu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i środkami transportu
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług transportowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie przebiegów procesów transportowych
D-2 Ocenianie jakości świadczonych usług transportowych i efektywności podejmowanych działań