Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Inżynier transportu (logistyk)

Kod zawodu: 214917

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie procesu transportowego w zakresie przewozu i przesyłu towarów oraz przewozu osób
A-2 Dobieranie środków transportu do wymagań procesu transportowego
A-3 Sporządzanie kalkulacji przewozowych za usługi transportowe
A-4 Sporządzanie dokumentacji logistycznej na usługi transportowe
A-5 Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie tras przejazdów i rozkładów jazdy dla środków transportu
B-3 Modyfikowanie rozwiązań systemów transportowych z wykorzystaniem techniki informatycznej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów związanych ze środkami transportu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i środkami transportu
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług transportowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie przebiegów procesów transportowych
D-2 Ocenianie jakości świadczonych usług transportowych i efektywności podejmowanych działań

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie procesu transportowego w zakresie przewozu i przesyłu towarów oraz przewozu osób
Lp. umiejętności
1 Analizuje modele potoków ruchu
2 Wykorzystuje zasady sterowania potokami ruchu
3 Prognozuje ruch towarowy i osobowy
4 Organizuje przewozy z pracą punktów ładunkowych
5 Klasyfikuje infrastrukturę transportową
6 Identyfikuje węzły transportowe – terminale transportu lądowego, wodnego i powietrznego
7 Projektuje infrastrukturę transportu miejskiego i aglomeracyjnego
8 Posługuje się metodami kształtowania infrastruktury
9 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym w celu przygotowania procesu transportowego
10 Stosuje technologie informacyjną
11 Sporządza projekt organizacyjny związany z procesem transportowym
12 Wykonuje obliczenia czasochłonności i efektywności procesu transportowego
13 Posługuje się językiem obcym technicznym w celu zrealizowania zadania

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie środków transportu do wymagań procesu transportowego
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki transportu do zadań
2 Klasyfikuje środki transportu
3 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w transporcie
4 Wykorzystuje i analizuje infrastrukturę transportową
5 Projektuje i analizuje systemy transportowe
6 Wykorzystuje zasady inżynierii ruchu

Zadanie zawodowe: A-3:
Sporządzanie kalkulacji przewozowych za usługi transportowe
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w transporcie
2 Projektuje systemy logistyczne z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania
3 Planuje zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń
4 Posługuje się językiem obcym technicznym
5 Posługuje się technologią informacyjną

Zadanie zawodowe: A-4:
Sporządzanie dokumentacji logistycznej na usługi transportowe
Lp. umiejętności
1 Posługuje się aktami prawnymi RP oraz Unii Europejskiej w zakresie usług transportowych
2 Wykorzystuje technikę komputerową do tworzenia i wypełniania dokumentacji logistycznej
3 Klasyfikuje usługi transportowe
4 Posługuje się językiem obcym technicznym
5 Wykorzystuje technologie internetowe i telekomunikacyjne

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w transporcie
2 Stosuje podstawowe procesy ekonomiczne i zasady sterowania nimi
3 Posługuje się językiem obcym technicznym
4 Posługuje się techniką komputerową
5 Posługuje się technologią internetową i telekomunikacyjną

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Określa zakres i zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
8 Organizuje sposób przepływu i kontroli informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
9 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
10 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
11 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
12 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie tras przejazdów i rozkładów jazdy dla środków transportu
Lp. umiejętności
1 Projektuje i analizuje systemy transportowe z wykorzystaniem techniki komputerowej
2 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w transporcie
3 Wykorzystuje zasady i podstawy inżynierii ruchu
4 Stosuje aparat matematyczny do opisu procesów technicznych
5 Wykorzystuje systemy łączności
6 Posługuje się językiem obcym technicznym w komunikowaniu się

Zadanie zawodowe: B-3:
Modyfikowanie rozwiązań systemów transportowych z wykorzystaniem techniki informatycznej
Lp. umiejętności
1 Analizuje rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne w systemie transportowym
2 Określa zakres możliwych zmian w systemie transportowym
3 Tworzy zasoby dotyczące środków transportu
4 Tworzy zasoby dotyczące rozkładów jazdy
5 Tworzy zasoby dotyczące pracowników
6 Wykorzystuje technikę informatyczną do przetwarzania informacji
7 Projektuje nowe trasy przejazdu

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów związanych ze środkami transportu
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość i rodzaj odpadów
2 Opracowuje system utylizacji i recyklingu odpadów związanych ze środkami transportu
3 Wyodrębnia odpady niebezpieczne
4 Zabezpiecza odpady niebezpieczne
5 Zawiera umowy z firmami dokonującymi recyklingu i utylizacji odpadów związanych ze środkami transportu

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zasobami ludzkimi i środkami transportu
Lp. umiejętności
1 Opracowuje bezkolizyjne trasy przejazdu
2 Przygotowuje harmonogramy ruchu środków transportu i obsługujących ich osób
3 Tworzy rozkłady jazdy pod kątem właściwego rozmieszczenia w czasie i przestrzeni środków transportu i osób
4 Dobiera zespoły pracownicze
5 Motywuje pracowników
6 Planuje pracę zespołową
7 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i środków transportu

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług transportowych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie świadczenia usług transportowych
2 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie usług transportowych i dostosowuje ofertę
3 Przygotowuje i prowadzi negocjacje z klientami
4 Motywuje klienta do współpracy
5 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie usług transportowych
6 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie usług transportowych
7 Tworzy bazę danych klientów korzystających z usług transportowych

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie przebiegów procesów transportowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy ludzi i środków transportu
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zasobów
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli świadczonych usług transportowych
4 Kontroluje działalność służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy transportowe
6 Analizuje infrastrukturę transportową

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie jakości świadczonych usług transportowych i efektywności podejmowanych działań
Lp. umiejętności
1 Monitoruje poziom jakości świadczonych usług transportowych
2 Analizuje ilość i rodzaj reklamacji
3 Opracowuje system zachowań eliminujący powstawanie reklamacji
4 Opracowuje systemy gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług transportowych
5 Kontroluje przebieg realizacji usług transportowych
6 Kontroluje efektywność działań własnych w celu eliminacji błędnych decyzji
7 Mierzy efektywność podejmowanych działań w zakresie świadczonych usług transportowych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Uzdolnienia rachunkowe
9 Uzdolnienia techniczne
10 Wyobraźnia i myślenie twórcze
11 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Elastyczność, otwartość na zmiany
3 Inicjatywność
4 Kreatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Operatywność i skuteczność postępowania
8 Rzetelność
9 Samodzielność
10 Samokontrola
11 Systematyczność
12 Szacunek dla godności człowieka
13 Uczciwość
14 Umiejętności kierownicze
15 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Umiejętność podporządkowania się
18 Umiejętność postępowania z ludźmi
19 Umiejętność pracy w szybkim tempie
20 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
21 Umiejętność współdziałania
22 Wytrwałość, cierpliwość
23 Zaangażowanie
24 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Czujność
3 Koordynacja ruchowo-wzrokowa
4 Ostrość słuchu
5 Ostrość wzroku
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność wymowy
9 Refleks
10 Zręczność rąk