Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Stolarz budowlany

Kod zawodu: 712302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalenie na ich podstawie zakresu robót stolarskich, potrzebnych materiałów i półfabrykatów oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
A-2 Wykonywanie typowej stolarki budowlanej w halach produkcyjnych w zakładach produkcji stolarki budowlanej lub w warsztatach na budowie.
A-3 Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, ścianek działowych, pawlaczy, meblościanek, itp.
A-4 Wykonywanie i montowanie dekoracyjnych stropów kasetonowych, wielkowymiarowych elementów krzywoliniowych lub nietypowych wyrobów stolarskich, jak drzwi przesuwne, drzwi harmonijkowe.
A-5 Wykonywanie i montowanie schodów drewnianych o różnych kształtach oraz balustrad drewnianych.
A-6 Oklejanie wyrobów fornirami lub foliami z tworzyw sztucznych oraz wykańczanie powierzchni drewnianych.
A-7 Okuwanie stolarki budowlanej okuciami, jak: klamki, zamki, gałki, uchwyty, zawiasy.
A-8 Remontowanie stolarki budowlanej.
A-9 Rozbiórka starej stolarki budowlanej.
A-10 Wykonywanie drewnianych obiektów budowlanych na placu budowy.
A-11 Wykonywanie podłóg, ścian i podsufitek drewnianych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż.
B-2 Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót stolarskich.
B-3 Organizacja transportu materiałów do robót stolarskich na placu budowy.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót stolarskich budowlanych oraz pokrewnych.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót stolarskich budowlanych.
D-2 Odbiór robót stolarskich budowlanych wykonywanych przez podległych pracowników.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rysunków roboczych oraz ustalenie na ich podstawie zakresu robót stolarskich, potrzebnych materiałów i półfabrykatów oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót stolarskich.
2 Określa miejsce pracy i zakres robót stolarskich.
3 Dobiera sposób wykończenia powierzchni elementów stolarskich.
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB.
5 Czyta opis techniczny dotyczący robót stolarskich.
6 Czyta rysunki elementów oraz złączy występujących w konstrukcjach wyrobów stolarskich.
7 Czyta rysunki robocze dotyczące zakresu robót stolarskich.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie typowej stolarki budowlanej w halach produkcyjnych w zakładach produkcji stolarki budowlanej lub w warsztatach na budowie.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac.
2 Nanosi na materiał drzewny wymiary formy, wyznacza linie i kąty.
3 Przygotowuje powierzchnie elementów, trasuje, wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną.
4 Wykonuje profile konstrukcyjne, złącza i połączenia stolarskie.
5 Wykańcza powierzchnie elementów.
6 Montuje elementy.

Zadanie zawodowe: A-3:
Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, ścianek działowych, pawlaczy, meblościanek, itp.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza i ocenia jakość elementów przygotowanych do montażu.
2 Osadza elementy w konstrukcjach budynku.
3 Mocuje elementy stosując kotwy, kliny i wkręty.
4 Uszczelnia i spaja zamontowane elementy.
5 Osadza zawiasy, zasuwy i klamki.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie i montowanie dekoracyjnych stropów kasetonowych, wielkowymiarowych elementów krzywoliniowych lub nietypowych wyrobów stolarskich, jak drzwi przesuwne, drzwi harmonijkowe.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonywania prac.
2 Wykonuje pomiary i nanosi na materiał drewniany wymiary formy.
3 Przygotowuje elementy stosując obróbkę ręczną i mechaniczną.
4 Łączy elementy, montuje i wykańcza: bejcując, woskując lub stosując inne techniki.
5 Osadza i mocuje elementy lub wyroby stolarskie w budynku.

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie i montowanie schodów drewnianych o różnych kształtach oraz balustrad drewnianych.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac.
2 Nanosi na materiał drzewny wymiary formy, wyznacza linie i kąty.
3 Przygotowuje powierzchnie elementów, trasuje, wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną.
4 Wykonuje elementy schodów i balustrad zgodnie
5 Łączy elementy i montuje w elementach konstrukcyjnych budynku.

Zadanie zawodowe: A-6:
Oklejanie wyrobów fornirami lub foliami z tworzyw sztucznych oraz wykańczanie powierzchni drewnianych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera okleinę lub lakier do rodzaju drewna i wyrobu.
2 Przygotowuje elementy lub wyroby do oklejania lub lakierowania.
3 Okleja lub lakieruje elementy i wyroby.

Zadanie zawodowe: A-7:
Okuwanie stolarki budowlanej okuciami, jak: klamki, zamki, gałki, uchwyty, zawiasy.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały niezbędne do wykonania prac.
2 Przygotowuje stolarkę do wykonania okuć.
3 Zaznacza miejsca, w których zostaną zamocowane okucia..
4 Wykonuje okucia stolarki.

Zadanie zawodowe: A-8:
Remontowanie stolarki budowlanej.
Lp. umiejętności
1 Ustala ubytki i zniszczenia w elementach lub wyrobach stolarskich.
2 Dobiera materiały do wykonania napraw.
3 Przygotowuje nowe elementy lub powierzchnie do wymiany.
4 Demontuje lub usuwa uszkodzone elementy lub powierzchnie.
5 Wpasowuje nowe elementy, powierzchnie lub dokonuje naprawy.
6 Wykańcza lub konserwuje elementy.

Zadanie zawodowe: A-9:
Rozbiórka starej stolarki budowlanej.
Lp. umiejętności
1 Ustala kolejność demontażu stolarki.
2 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót rozbiórkowych.
3 Demontuje poszczególne elementy.
4 Składa demontowane elementy w wyznaczonym miejscu.

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie drewnianych obiektów budowlanych na placu budowy.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót.
2 Ustala miejsce wykonania obiektów.
3 Ustala proces technologiczny wykonania obiektu.
4 Nanosi na materiał drzewny wymiary formy, wyznacza linie i kąty.
5 Przygotowuje powierzchnie elementów, trasuje, wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną.
6 Wykonuje elementy konstrukcyjne, złącza i połączenia stolarskie.
7 Wykańcza powierzchnie elementów.
8 Montuje elementy konstrukcyjne i wykończeniowe.

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie podłóg, ścian i podsufitek drewnianych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do prac.
2 Przygotowuje materiał drzewny, wyznacza wymiary, linie i kąty.
3 Przygotowuje powierzchnie elementów, trasuje, wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną.
4 Sprawdza stan podłoża.
5 Układa podłogi, ściany lub podsufitki zgodnie z dokumentacją.
6 Wykańcza powierzchnie wykonanych prac.

Zadanie zawodowe: B-1:
Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż.
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.
2 Stosuje przepisy bhp na stanowisku pracy stolarz budowlany.
3 Stosuje przepisy bhp na placu budowy.
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
6 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego.
7 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej.
8 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizacja stanowiska składowania materiałów budowlanych do robót stolarskich.
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska magazynowania materiałów do robót stolarskich.
2 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację.
3 Organizuje stanowiska składowania drewna oraz innych materiałów budowlanych.
4 Przestrzega zasad bhp i p.poż. przy składowaniu i magazynowaniu materiałów budowlanych do robót stolarskich.
5 Czyści i konserwuje środki transportu materiałów.

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizacja transportu materiałów do robót stolarskich na placu budowy.
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie środki transportu.
2 Transportuje materiały w poziomie i pionie.
3 Ustala transport indywidualny lub zespołowy.
4 Stosuje sprzęt ręczny i urządzenia mechaniczne do transportu materiałów na placu budowy.
5 Przestrzega przepisów bhp w transporcie ręcznym i mechanicznym.

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót stolarskich budowlanych oraz pokrewnych.
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót stolarskich budowlanych i pokrewnych.
2 Składuje i magazynuje drewno oraz materiały budowlane do robót stolarskich z zachowaniem przepisów bhp. i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację.
4 Dobiera środki i określa sposób transportu materiałów do robót stolarskich.
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji określonych robót stolarskich.

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą.
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy.
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług.
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem.
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonywanych przez siebie robót stolarskich budowlanych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały zgodnie z dokumentacją techniczną.
2 Ocenia prawidłowość wykonania powierzchni oraz krawędzi i elementów wykończeniowych.
3 Ocenia gładkość powierzchni.
4 Ocenia poprawność zamocowania złączy.
5 Ocenia poprawność zamocowanych okuć.
6 Kontroluje zachowanie poziomu i pionu robót stolarskich.

Zadanie zawodowe: D-2:
Odbiór robót stolarskich budowlanych wykonywanych przez podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza przygotowanie podłoży przed przystąpieniem do robót stolarskich.
2 Sprawdza zgodność wykonania robót stolarskich z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami.
3 Sprawdza dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami.
4 Sprawdza odchylenia od pionu z projektowanymi wymiarami i dopuszczalnymi odchyłkami.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Łatwość wypowiadania się.
3 Podzielność i koncentracja uwagi.
4 Rozumowanie logiczne.
5 Skupienie i podzielność uwagi.
6 Uzdolnienia techniczne.
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze.
8 Wyobraźnia przestrzenna.
9 Zainteresowania techniczne.
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach.
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
5 Odporność emocjonalna.
6 Odpowiedzialność.
7 Równowaga emocjonalna.
8 Samodzielność
9 Samokontrola.
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
11 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych.
12 Umiejętność współdziałania.
13 Wytrwałość i cierpliwość.
14 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
15 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku.
16 Znajomość własnych możliwości oraz ograniczeń.
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością.
2 Koordynacja wzrokowo ruchowa.
3 Ostrość wzroku i słuchu
4 Powonienie.
5 Refleks
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość.
8 Zmysł równowagi.
9 Zręczność kończyn górnych.