Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Inspektor budowlany

Kod zawodu: 315101
Data modyfikacji: 2010-03-03 14:10:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie zgodności planów zabudowy z przepisami urbanistycznym (MPZP lub WZiZT), wymaganiami ochrony środowiska (w tym z warunkami decyzji środowiskowej) oraz przepisami techniczno budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
A-2 Zapewnianie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego (w tym stanu technicznego instalacji i urządzeń), użytkowania obiektu budowlanego z wymaganiami podstawowymi, wymaganiami ochrony środowiska, zagospodarowania terenu i jego utrzymania we właściwym stanie technicznym
A-3 Kontrolowanie posiadania uprawnień budowlanych przy projektowaniu, sprawdzaniu i kierowaniu robotami budowlanymi
A-4 Stałe dokształcanie, aktualizacja wiedzy oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie placu budowy, stanowisk pracy, pracy sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych i zaplecza budowy
B-2 Opracowywanie harmonogramu czasowo-rzeczowego przebiegu robót budowlanych, dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu
B-3 Organizowanie i nadzorowanie czynności towarzyszących robotom budowlanym (montaż rusztowań, szalunków, zabezpieczeń wykopów)
B-4 Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania elementów budowlanych
B-5 Nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji obsługi eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem
B-6 Nadzorowanie bieżącej konserwacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie robót budowlanych i czynności towarzyszących robotom budowlanym (w branżach, na odcinkach robót, etapach budowy i w trakcie użytkowania obiektu). Kierowanie robotami budowlanymi
C-2 Kierowanie wytwarzaniem elementów budowlanych
C-3 Wykonywanie bieżących przeglądów przed i po sezonowych oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na obiekt Kontrolowanie obiektów przed imprezami masowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wyrobów budowlanych oraz sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i właściwego zastosowania w obiektach budowlanych
D-2 Przeprowadzanie prób i sprawdzeń: elementów obiektów, instalacji, urządzeń i przewodów kominowych przed odbiorem
D-3 Sprawdzanie jakości robót budowlanych, wykrywanie wad
D-4 Kontrolowanie zgodności realizacji robot budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
D-5 Potwierdzanie faktycznego wykonania robót i kontrolowanie rozliczań budowy oraz reprezentowanie inwestora na budowie
D-6 Ustalanie przyczyn awarii i katastrof budowlanych, zabezpieczanie obiektów oraz szacowanie strat po katastrofach, klęskach , pożarach i awariach
D-7 Ocena zgodności realizacji robót budowlanych z umową na roboty budowlane
D-8 Kontrolowanie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie