Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Inspektor budowlany

Kod zawodu: 315101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawdzanie zgodności planów zabudowy z przepisami urbanistycznym (MPZP lub WZiZT), wymaganiami ochrony środowiska (w tym z warunkami decyzji środowiskowej) oraz przepisami techniczno budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
A-2 Zapewnianie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego (w tym stanu technicznego instalacji i urządzeń), użytkowania obiektu budowlanego z wymaganiami podstawowymi, wymaganiami ochrony środowiska, zagospodarowania terenu i jego utrzymania we właściwym stanie technicznym
A-3 Kontrolowanie posiadania uprawnień budowlanych przy projektowaniu, sprawdzaniu i kierowaniu robotami budowlanymi
A-4 Stałe dokształcanie, aktualizacja wiedzy oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie placu budowy, stanowisk pracy, pracy sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych i zaplecza budowy
B-2 Opracowywanie harmonogramu czasowo-rzeczowego przebiegu robót budowlanych, dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu
B-3 Organizowanie i nadzorowanie czynności towarzyszących robotom budowlanym (montaż rusztowań, szalunków, zabezpieczeń wykopów)
B-4 Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania elementów budowlanych
B-5 Nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji obsługi eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem
B-6 Nadzorowanie bieżącej konserwacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie robót budowlanych i czynności towarzyszących robotom budowlanym (w branżach, na odcinkach robót, etapach budowy i w trakcie użytkowania obiektu). Kierowanie robotami budowlanymi
C-2 Kierowanie wytwarzaniem elementów budowlanych
C-3 Wykonywanie bieżących przeglądów przed i po sezonowych oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na obiekt Kontrolowanie obiektów przed imprezami masowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wyrobów budowlanych oraz sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i właściwego zastosowania w obiektach budowlanych
D-2 Przeprowadzanie prób i sprawdzeń: elementów obiektów, instalacji, urządzeń i przewodów kominowych przed odbiorem
D-3 Sprawdzanie jakości robót budowlanych, wykrywanie wad
D-4 Kontrolowanie zgodności realizacji robot budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
D-5 Potwierdzanie faktycznego wykonania robót i kontrolowanie rozliczań budowy oraz reprezentowanie inwestora na budowie
D-6 Ustalanie przyczyn awarii i katastrof budowlanych, zabezpieczanie obiektów oraz szacowanie strat po katastrofach, klęskach , pożarach i awariach
D-7 Ocena zgodności realizacji robót budowlanych z umową na roboty budowlane
D-8 Kontrolowanie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Sprawdzanie zgodności planów zabudowy z przepisami urbanistycznym (MPZP lub WZiZT), wymaganiami ochrony środowiska (w tym z warunkami decyzji środowiskowej) oraz przepisami techniczno budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
Lp. umiejętności
1 Interpretowanie rysunków i tekstów planów miejscowych
2 Czytanie rysunków technicznych
3 Zrozumiałe formułowanie wniosków
4 Sprawne posługiwanie się pojęciami warsztatu urbanisty i projektanta

Zadanie zawodowe: A-2:
Zapewnianie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego (w tym stanu technicznego instalacji i urządzeń), użytkowania obiektu budowlanego z wymaganiami podstawowymi, wymaganiami ochrony środowiska, zagospodarowania terenu i jego utrzymania we właściwym stanie technicznym
Lp. umiejętności
1 Ocenianie zjawisk technicznych
2 Planowanie zadań i organizacja pracy
3 Hierarchizacja zadań do wykonania
4 Zrozumiałe formułowanie i zapisywanie wniosków i ustaleń
5 Sporządzanie notatek i protokołów
6 Obsługiwanie komputera

Zadanie zawodowe: A-3:
Kontrolowanie posiadania uprawnień budowlanych przy projektowaniu, sprawdzaniu i kierowaniu robotami budowlanymi
Lp. umiejętności
1 Identyfikowanie pojęć z przepisów budowlanych (rodzaje obiektów budowlanych, rodzaje robót budowlanych)
2 Ocena ustrojów budowlanych i układów konstrukcyjnych
3 Syntetyczne i zrozumiałe formułowanie wniosków

Zadanie zawodowe: A-4:
Stałe dokształcanie, aktualizacja wiedzy oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności
Lp. umiejętności
1 Identyfikowanie źródeł informacji o zmianach i nowych przepisach
2 Identyfikowanie źródeł informacji o nowych technologiach, materiałach i urządzeniach stosowanych w budownictwie
3 Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawa, tekstów technicznych
4 Wybór form i metod doskonalenia zawodowego
5 Posługiwanie się komputerem (w tym korzystanie z Internetu)

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie placu budowy, stanowisk pracy, pracy sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych i zaplecza budowy
Lp. umiejętności
1 Wybór właściwych rozwiązań organizacyjnych
2 Szybkie i efektywne komunikowanie się
3 Jasne formułowanie myśli
4 Podejmowanie decyzji
5 Wykonywanie szkiców i rysunków roboczych
6 Posługiwanie się komputerem
7 Znajomość programów komputerowych

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowywanie harmonogramu czasowo-rzeczowego przebiegu robót budowlanych, dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu
Lp. umiejętności
1 Szybkie i efektywne komunikowanie się
2 Zrozumiałe formułowanie wniosków
3 Konstruowanie schematów czasowo – zadaniowych
4 Obsługiwanie komputera
5 Planowanie zadań w czasie i przestrzeni

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie i nadzorowanie czynności towarzyszących robotom budowlanym (montaż rusztowań, szalunków, zabezpieczeń wykopów)
Lp. umiejętności
1 Koordynowanie przestrzenno – czasowe
2 Czytanie rysunków technicznych
3 Wykonywanie odręcznych rysunków roboczych i schematów
4 Organizowanie pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania elementów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czytanie dokumentacji technicznej na wyrób
2 Organizowanie zakładowej kontroli produkcji
3 Obsługa urządzeń pomiarowych i badawczych
4 Interpretacja wyników pomiarów i badań

Zadanie zawodowe: B-5:
Nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji obsługi eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem
Lp. umiejętności
1 Czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych
2 Czytanie rysunków technicznych
3 Ocena wpływu zjawisk atmosferycznych na obiekt budowlany
4 Obsługiwanie komputera

Zadanie zawodowe: B-6:
Nadzorowanie bieżącej konserwacji
Lp. umiejętności
1 Organizowanie pracy na własnym stanowisku
2 Podejmowanie decyzji
3 Zrozumiałe formułowanie wniosków
4 Przygotowywanie umów na roboty budowlane: wraz ze specyfikacją

Zadanie zawodowe: C-1:
Koordynowanie robót budowlanych i czynności towarzyszących robotom budowlanym (w branżach, na odcinkach robót, etapach budowy i w trakcie użytkowania obiektu). Kierowanie robotami budowlanymi
Lp. umiejętności
1 Organizowanie pracy
2 Podejmowanie decyzji
3 Obsługiwanie komputera
4 Współpracy z ludźmi

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie wytwarzaniem elementów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czytanie dokumentacji technicznej na wyrób
2 Dokonywania pomiarów i sprawdzeń
3 Prowadzenia dokumentacji przeprowadzonych prób i badań
4 Interpretowanie wyników badań i sprawdzeń
5 Posługiwanie się komputerem

Zadanie zawodowe: C-3:
Wykonywanie bieżących przeglądów przed i po sezonowych oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na obiekt Kontrolowanie obiektów przed imprezami masowymi
Lp. umiejętności
1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym
3 Formułowanie wniosków i ocen w sposób zwarty i zrozumiały
4 Sporządzanie notatek i protokołów
5 Dokonywanie czytelnych zapisów w książce obiektu budowlanego

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wyrobów budowlanych oraz sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i właściwego zastosowania w obiektach budowlanych
Lp. umiejętności
1 Formułowanie wniosków
2 Identyfikacji oznaczeń na wyrobach
3 Stosowanie prostych metod badawczych jakości wyrobów
4 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym i badawczym
5 Interpretacja wyników i badań

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie prób i sprawdzeń: elementów obiektów, instalacji, urządzeń i przewodów kominowych przed odbiorem
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym i badawczym
2 Interpretacja wyników pomiarów i badań
3 Praktyczne stosowanie przepisów prawa
4 Syntetyczne formułowanie wniosków
5 Sporządzanie notatek i protokołów

Zadanie zawodowe: D-3:
Sprawdzanie jakości robót budowlanych, wykrywanie wad
Lp. umiejętności
1 Wybór metod badawczych i kontrolnych
2 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym
3 Interpretowanie wyników pomiarów
4 Kojarzenie skutków z przyczynami
5 Ocena zjawisk technicznych
6 Formułowania wniosków
7 Sporządzanie notatek i protokołów

Zadanie zawodowe: D-4:
Kontrolowanie zgodności realizacji robot budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznawanie zagrożeń i nieprawidłowości
2 Formułowanie ocen w zakresie jakości robót
3 Wykorzystywanie nabytych doświadczeń
4 Analizowania i interpretowania przepisów budowlanych
5 Sporządzanie protokołów i notatek

Zadanie zawodowe: D-5:
Potwierdzanie faktycznego wykonania robót i kontrolowanie rozliczań budowy oraz reprezentowanie inwestora na budowie
Lp. umiejętności
1 Formułowanie ocen i ich uzasadnianie
2 Ocenianie stopnia realizacji robót budowlanych
3 Wycenianie: robót, pracy sprzętu, ludzi i materiałów budowlanych
4 Współpraca z osobami podległymi
5 Formułowanie informacji i wniosków w sposób zwięzły i zrozumiały
6 Obsługiwanie komputera

Zadanie zawodowe: D-6:
Ustalanie przyczyn awarii i katastrof budowlanych, zabezpieczanie obiektów oraz szacowanie strat po katastrofach, klęskach , pożarach i awariach
Lp. umiejętności
1 Kojarzenie przyczyn ze skutkami
2 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym i badawczym
3 Interpretowanie wyników pomiarów i badań
4 Szybkie i efektywne komunikowanie się
5 Szybka i trafna ocena zjawisk technicznych

Zadanie zawodowe: D-7:
Ocena zgodności realizacji robót budowlanych z umową na roboty budowlane
Lp. umiejętności
1 Dokonywanie pomiarów dokładnych i pomiarów szacunkowych
2 Posługiwanie się sprzętem pomiarowym
3 Konfrontowanie projektów budowlanych z wykonanymi robotami

Zadanie zawodowe: D-8:
Kontrolowanie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Lp. umiejętności
1 Ocenianie jakości robót i sposobu organizacji pracy
2 Kojarzenie przyczyn ze skutkami
3 Segregowanie informacji i ich hierarchizacja


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wyobraźnia przestrzenna
2 Dobra pamięć
3 Rozumowanie logiczne
4 Podzielność uwagi
5 Podejmowanie trafnych decyzji
6 Zwięzłe formułowanie wniosków
7 Zdolność koncentracji
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia i myślenie twórcze
10 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Samodzielność
3 Systematyczność
4 Samokontrola
5 Odpowiedzialność
6 Ciekawość
7 Potrzeba rozszerzania i pogłębiania wiedzy, umiejętności
8 Odporność na stres
9 Odporność emocjonalna
10 Wytrwałość i cierpliwość
11 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
12 Niezależność
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Ostrość wzroku
3 Rozróżnianie kolorów
4 Brak lęku wysokości
5 Czucie dotykowe
6 Powonienie
7 Szybki refleks
8 Zmysł równowagi
9 Widzenie stereoskopowe
10 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
11 Ostrość słuchu
12 Czucie dotykowe